SINO Pacific

Thiết kế M&E

Đội ngũ M&E thuộc phòng Thiết Kế bao gồm thiết kế điện, nước, thông gió đã có 10 năm kinh nghiệm ở Việt Nam.
Trong dịch vụ thiết kế toàn diện về M&E,  chúng tôi chú trọng tiết kiệm nguồn nước, năng lượng, nghiêm ngặt tuân thủ quy định quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng dụng kỹ thtuật mới nhất cũng như sáng tạo ra những thiết kế hiện đại nhằm tăng hiệu quả và lợi ích lâu dài.