SINO Pacific

Phó Tổng Giám Đốc 4

dgd2Phó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Đỗ Lê Thọ.