SINO Pacific

Phó Tổng Giám Đốc 2

dgd2Phó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Chang Ching Chang.