SINO Pacific

Chính sách bảo mật

Tất cả các thông tin của ứng viên (bao gồm file điện tử và bản trên giấy) được ứng viên cung cấp cho Công ty SPCC bao gồm Thư xin việc, hồ sơ cá nhân/ sơ yếu lý lịch và các giấy tờ cá nhân khác đều được bộ phận Tuyển dụng giữ lại với mục đích duy nhất là xem xét sự phù hợp cùa ứng viên cho vị trí ứng tuyển.

Hồ sơ của ứng viên có thể được lưu trữ cho những vị trí tương ứng khác trong tương lai hoặc sẽ được hủy bỏ. Hồ sơ xin việc và các thông tin của ứng viên sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Nếu ứng viên được phòng vấn thành công và trở thành nhân viên của Công ty, thì hồ sơ của họ (bao gồm Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ liên quan) sẽ được lưu trữ vào hồ sơ cá nhân của nhân viên đó tại Công ty.