SINO Pacific

Chính sách nhân sự

Thời gian làm việc trong 1 tuần

Có 02 loại thời gian làm việc: 41.5 giờ/tuần và 44 giờ/tuần.

Thời gian làm việc sẽ phụ thuộc vào vị trí làm việc của Nhân sự tại Công ty.

Chế độ lương

 Mức lương của từng Nhân sự - lương GROSS (lương đã bao gồm thuế và BHXH) sẽ tương ứng với mức lương đã được xác lập cho từng vị trí, dựa trên bảng Mô tả công việc gồm chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng vị trí. Hàng tháng, công ty sẽ thanh toán lương NET cho Nhân sự (lương sau khi đã đóng thuế thu nhận cá nhân và các loại BHXH).

 Lương tháng thứ 13

 Lương tháng thứ 13 sẽ được thanh toán chung với đợt lương tháng 12.

 Tiền thưởng/Thưởng theo lợi nhuận

 Tiền thưởng năm hoặc tiền thưởng theo lợi nhuận (theo dự án) có thể được thanh toán thêm, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của Công ty.

 Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT)

 Tất cả nhân viên của Công ty đều phải đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân theo quy định của Pháp luật.

 Bảo hiểm

Tất cả nhân viên Công ty đều phải đóng các loại bảo hiểm sau đây theo quy định của Luật lao động:

  •    Bảo hiểm xã hội,
  •    Bảo hiểm y tế,
  •    Bảo hiểm thất nghiệp.

 Phép năm

 Tất cả nhân viên Công ty đều được hưởng12 ngày nghỉ phép mỗi năm.

 Nghỉ các ngày Lễ, Tết

 Tất cả nhân viên Công ty đều được hưởng 09 ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.

 Các hình thức nghỉ phép khác

 Các hình thức nghỉ phép khác như: nghỉ việc riêng, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản, nghỉ phép vào những dịp đặc biệt (đám cưới, tử tuất …) và nghỉ không lương đều được thực hiện tại công ty và tuân theo các quy định của Luật lao động và Nội quy lao động của Công ty.

 Đồng phục

 Hàng năm, nhân viên Công ty sẽ được cấp đồng phục.

 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

 Tất cả nhân viên Công ty đều được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

 Bảo hiểm tai nạn

 Tất cả nhân viên Công ty đều được hưởng chế độ Bảo hiểm tai nạn 24/7.

 Du lịch hàng năm

 Nhân sự làm việc tại Công ty đều được hưởng chế độ Du lịch hàng năm tại Công ty..

 Các khoản thưởng khác

Các khoản thưởng/trợ cấp tiêu chuẩn bao gồm:

  •  Thưởng ngày lễ cho mỗi ngày lễ chính thức theo luật quy định.
  •  Trợ cấp nhân dịp đặc biệt như đám cưới của nhân sự làm việc trong Công ty, sinh con của nhân viên nữ….