SINO Pacific

Hệ thống quản lý công ty

Hệ thống Quản lý Công ty SPCC(CMS) khởi đầu từ năm 2001, bao gồm qui trình quản lý chất lượng, biểu mẫu và danh sách các hạng mục trong thi công công trình. Hệ thống chúng tôi đã được kiểm tra và đat chất lượng ISO năm 2003. Sau đó hệ thống được cải tiến sâu hơn vào năm 2007 với việc thêm vào các qui trình về tổ chức đấu thầu, đánh giá dự án và bàn giao dự án. Năm 2011 hệ thống tiếp tục được nâng cấp thêm phần qui trình kiểm tra nội bộ, thủ tục quản lý hành chánh và đã đạt được chứng nhận ISO 9001:2008.

sytem02