SINO Pacific

Hệ thống quản lý điện tử

Hệ thống quản lý điện tử SPCC (DMS) bao gồm các dữ liệu về quản lý và dự án, được tập trung vào một trung tâm dữ liệu máy chủ. Trên cơ sở dữ liệu tập trung, việc truy cập dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện trao đổi thông tin, quản lý thống nhất thông tin. Việc liên kết giữa CMS và DMS, tích hợp các dữ liệu trở thành một trong những điểm mạnh của SPCC, đưa đến hiệu quả và năng suất cho hoạt động dịch vụ tư vấn của công ty.

sytem01