SINO Pacific

Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP – SAP

“The Best Run Businesses Run SAP”. SPCC tự hào là công ty tư vấn đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phần mềm quản lý SAP® ERP. SPCC đã áp dụng SAP cho quản lý nhân sự, bán hàng và phân phối, quản lý vật tư, quản lý tài chính và quản lý dự án

sytem03