SINO Pacific

Khảo sát khối lượng

SPCC Tư vấn khảo sát khối lượng (QS) cung cấp dịch vụ khào sát khối lượng bao gồm các dịch vụ quản lý công tác đấu thầu và quản lý chi phí xuyên suốt từ giai đoạn tiền dự án cho đến giai đoạn thiết kế và xây dựng.
(a) Quản Lý công tác đấu thầu

 • Đánh giá sơ khởi về Nhà Thầu Chính
 • Chuẩn bị hồ sơ thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu và các công tác chuẩn bị cho Hợp Đồng Thầu Chính

(b) Quản Lý giá phí

 • Ngân sách giá phí kỷ thuật
 • Ước tính phí xây dựng
 • Kế họach giá phí Dự Án
 • Báo cáo hàng tháng giá phí/ Bảng kê tài chính
 • Chứng chỉ thanh toán
 • Đánh giá các phát sinh
 • Bảng yêu cầu thanh toán trong tiến độ xây dựng
 • Kiểm toán cuối cùng
 • Tất toán