SINO Pacific

Quản Lý Dự Án

SPCC - Quản Lý Dự Án (gồm Quản Lý Dự án và Quản Lý Thi Công – PMCM) góp phần trong dự án với vai trò tư vấn chính, hoạt động mật thiết với Chủ Đầu Tư (gồm các Đại Lý và Đại Diện hợp pháp) nhằm hoàn thành Dự Án theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư đưa ra về mặt ngân sách, chất lượng và tiến độ.

  • Đấu thầu: tiền thẩm định, phát hành yêu cầu cung cấp hoặc đệ trình hồ sơ năng lực (RFP), hồ sơ mời thầu, đánh giá và đề xuất cho chủ đầu tư trong giai đoạn quyết thầu.
  • PMCM thực hiện quy hoạch tổng thể 1-500
  • Quản lý tư vấn thiết kế, nhà thầu và các đơn vị thứ ba có liên quan.
  • Bàn giao sản phẩm đúng yêu cầu của chủ đầu tư về tiến độ, chi phí và chất lượng, phù hợp với quy định và yêu cầu của nhà nước về xây dựng