SINO Pacific

Quản lý Xây Dựng

SPCC Quản lý Xây Dựng (CM) góp phần trong dự án với vai trò tư vấn thi công, hoạt động mật thiết với Chủ Đầu Tư (gồm các Đại Lý và Đại Diện hợp pháp) và "Đội Ngũ Xây Dựng" bao gồm Nhà thầu Xây Dựng Chính, Nhà thầu khảo sát Địa Chất, Đào Đất, Nhà thầu công tác Hạ Tầng, Nhà Thầu Phụ Chỉ Định và Nội Địa, Nhà Cung Cấp và các Chuyên Gia khác nhằm:

(a) Thiết lập qui trình và biểu mẫu hỗ trợ cho giám sát và nghiệm thu
(b) Xét duyệt hồ sơ thiết kế
(c) Kiểm soát khối lượng trong quá trình chuẩn bị thi công
(d) Quản lý chất lượng trong quá trình thi công
(e) Quản lý An toàn lao động, An toàn PCCC và Vệ Sinh môi trường trên công trường
(f) Giám sát tiến độ thi công của nhà thầu