SINO Pacific

Ban lãnh đạo

gm2Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Zhang Yin Fu.
 
dgdPhó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Lin Li.
 
dgd2Phó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Đỗ Lê Thọ.