SINO Pacific

Tầm nhìn

Củng cố và đẩy mạnh hoạt động lâu dài ở Việt Nam thông qua việc hỗ trợ toàn diện và liên tục cho sự phát triển của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, đồng thời mở rộng danh mục khách hàng và thị phần ra ngoài khu vực Nam Sai Gòn.