SINO Pacific

Bằng khen từ Thủ Tướng Chính Phủ

Bang_khen_NVL Prime-Minister
Thủ tướng Chính Phủ trao tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác đầu tư, tổ chức xây dựng Đại lộ Nguyễn Văn Linh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh - năm 2007 Thủ tướng Chính Phủ trao tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài và tham gia đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh- năm 2009