SINO Pacific

Cầu Cả Cẩm

CauCaCam
Bộ Xây Dựng và Công Đoàn Xây Việt Nam trao tặng Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam cho công trình cầu Cả Cấm 2- năm 2007